Cena Ligy

Liga proti rakovině Praha vyhlašuje i v letošním roce soutěž o cenu LPR Praha pro nejhodnotnější publikaci s onkologickou tematikou, uveřejněnou v roce 2023.

Cena LPR je dotována částkou 50 000,- Kč. Do soutěže se přijímají práce nebo soubory prací, uveřejněné v domácím nebo zahraničním odborném časopisu, které jsou věnovány prevenci nebo screeningu zhoubných nádorů nebo jsou věnovány některým aspektům jejich léčby. Vítány jsou práce, které mohou obohatit onkologickou klinicku praxi.

Návrhy na udělení ceny se zasílají se dvěma přiloženými separátními otisky, krátkým profesním životopisem a kontaktem (telefon, e-mail) na adresu Liga proti rakovině Praha,  Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, e-mail:  kurcova@lpr.cz do 31. srpna 2024. Došlé návrhy bude posuzovat výbor Ligy proti rakovině Praha.

Liga proti rakovině Praha si vyhrazuje právo cenu neudělit, nebudou-li splněny uvedené podmínky.

Celkový přehled udělených cen za nejlepší vědeckou publikaci z oblasti onkologie v kalendářním roce

 • Rok 2023

Cena nebyla udělena.

 • Rok 2022

Prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu, IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Soubor prací věnovaných klinickým aspektům chronické lymfocytární leukémie

a

Mgr. Václav Šeda, Ph.D., junior reseacher – Výzkumná skupina Marka Mráze, CEITEC Masarykova univerzita v Brně

Objev neznáméno mechanismu regulace migrace CLL buněk do mikroprostředí imunitních orgánů

 • Rok 2021

Cena nebyla udělena.

 • Rok 2020

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice na Bulovce

Monografie Klinická dermatovenerologie.

a

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Monografie Obecná onkologie

 • Rok 2019

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a CEITEC Masarykovy univerzity v Brně

Soubor prací v oblasti výzkumu regulace signalizace přes B buněčný receptor (BCR) u leukémií a lymfomů a jejich terapeutické implikace.

a

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. a kolektiv autorů, Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín a.s.

Monografie Nádory jícnu a žaludku.

 • Rok 2018

Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Monografie Maligní kožní nádory – průvodce diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů a melanomu.

a

Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Soubor prací v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk a definici kategorie migrastatik jako působků, které mají potenciál významně zlepšit prognózu solidních nádorů.

 • Rok 2017

Mgr. Zbyněk Heger, Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta Mendelovy univ. v Brně

Soubor publikací zaměřených na výzkum hybridních nanomateriálů a jejich využití v léčbě nádorových onemocnění.

 • Rok 2016

doc. MUDr. Eva Závadová, CSc. a kolektiv autorů, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Monografie Onkologická imunologie.

 • Rok 2015

Mgr. Jan Pěnčík, Ludwig Boltzmann Institute for Cancer Research

Soubor prací vedoucích k odhalení stupně pokročilosti rakoviny prostaty s cílem omezit nutnost radikální operace.

 • Rok 2014

RNDr. Jan Kosla, Ph. D., Oddělení molekulární virologie, Ústav molekulární genetiky, AVČR

Soubor prací věnovaných fibroblastoidním buňkám v onkogenezi.

 • Rok 2013

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Soubor prací věnovaných chronické lymfocytární leukemii.

 • Rok 2012

MUDr. Tomáš Büchler, PH.D., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Práce věnující se problematice detekce druhých nádorů u dispenzarizovaných pacientů po léčbě testikulárního nádoru.

 • Rok 2011

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., Anatomický ústav a Dermatovenerolog. klinika 1. LF UK

Soubor prací věnujících se problematice významu nádorově asociovaných fibroblastů.

 • Rok 2010

doc. ing. Emil Pollert, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Soubor prací věnovaných vývoji nových látek pro terapeutickou onkologickou metodu, magnetickou fluidní hypertermii.

 • Rok 2009

As. MUDr. René Vobořil, Ph.D., Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

Soubor publikací věnovaných asociaci nukleárního faktoru kappa B s mírou progrese karcinomu rekta před a po radioterapii.

 • Rok 2008

RNDr. Vojtěch Adam, Mendelova zeměd. a lesnická universita v Brně

Soubor publikací a přednášek o konstrukci a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v experimentální onkologii a medicíně.

 • Rok 2007

MUDr. Lukáš Smolej, odd. klin. hematologie II.inter. klin. LF UK a FN HK

Soubor prací studujících nové prognostické faktory a jejich využitelnost k časné optimální terapie u chronické lymfocytární leukemie.

As. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Onkologická klin. VFN a 1.LF UK v Praze

Rozsáhlá analýza vhodnosti Gailova modelu pro stanovení rizika kancerogenity u žen
(Breast Cancer Research and Treatment 2006 Jan. 95(1):29-35)

 • Rok 2006

RNDr. Jan Brábek, PhD. z katedry Fyz. živočichů a vývoj. biologie, Přírodovědecká fakulta UK

Publikace věnované studiu proteinu CAS v zesilování invazity a schopnosti metastazování v buňkách transformovaných onkoproteinem Src.

 • Rok 2005 – Cena přejmenována na Cena LPR
  MUDr. Jan Zuna, PhD., Odd. dětské hematologie
  a onkologie 2.LF Praha, Institute of Cancer Research London.
         Soubor prací přinášejících důkazy  o persistenci preleukemických klonů a vzniku nových subklonů leukemických buněk při opakovaném vzniku dětské akutní lymfoblastické leukemie
 • Rok 2004
  RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD., Masarykův onkol.ústav,
  odd exper.onkol.Brno
  Soubor prací s onkogenetickou tématikou
 • Rok 2003
  MUDr. Romana Mikyšková, Ústav molekul.genetiky AV ČR Praha 6
  Imunochemoterapie experimentálních nádorů vyvolaných HPV 16
 • Rok 2002
  RNDr. Michal Šmahel, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2
  Soubor prací s tematikou genové imunoterapie nádorů
 • Rok 2001
  RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav,
  oddělení exp. onkol. Brno

Soubor prací na onkogenetické téma

 • Rok 2000
  Mgr. Václav Brázda, Ph.D.,Biofyzik. ústav AV ČR Brno
  Soubor prací o proteinu p 53