Akce a projekty – Ceny Ligy proti rakovině

Cena Ligy

Liga proti rakovině Praha vyhlašuje i v letošním roce soutěž o cenu LPR Praha pro nejhodnotnější publikaci s onkologickou tematikou, uveřejněnou v roce 2017.

Cena LPR je dotována částkou 50 000,- Kč. Do soutěže se přijímají práce nebo soubory prací, uveřejněné v domácím nebo zahraničním odborném časopisu, které jsou věnovány prevenci nebo screeningu zhoubných nádorů nebo jsou věnovány některým aspektům jejich léčby. Vítány jsou práce, které mohou obohatit onkologickou klinicku praxi.

Návrhy na udělení ceny se zasílají se dvěma přiloženými separátními otisky, krátkým profesním životopisem a kontaktem ( telefon, e-mail ) na adresu Liga proti rakovině Praha, Nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie, Na Truhlářce 100/60, 180 81, e-mail:  lpr@lpr.cz do 31. srpna 2018. Práce bude posuzovat výbor Ligy proti rakovině Praha.

Liga proti rakovině Praha si vyhrazuje právo cenu neudělit, nebudou-li splněny uvedené podmínky.

 

Celkový přehled udělených cen za nejlepší vědeckou publikaci z oblasti onkologie v kalendářním roce

 • Rok 2017 (za publikaci v r. 2016)

Mgr. Zbyňku Hegerovi, Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta Mendelovy univ. v Brně

Soubor publikací zaměřených na výzkum hybridních nanomateriálů a jejich využití v léčbě nádorových onemocnění.

 

 • Rok 2016 (za publikaci v r. 2015)

doc. MUDr. Evě Závadové, CSc. a kolektivu autorů, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Monografie Onkologická imunologie

 

 • Rok 2015 (za publikaci v r. 2014)

Mgr. Jan Pěnčík, Ludwig Boltzmann Institute for Cancer Research

Soubor prací vedoucích k odhalení stupně pokročilosti rakoviny prostaty s cílem omezit nutnost radikální operace

 

 • Rok 2014 (za publikaci v r. 2013)

RNDr. Jan Kosla, Ph. D., Oddělení molekulární virologie, Ústav molekulární genetiky, AVČR

Soubor prací věnovaných fibroblastoidním buňkám v onkogenezi

 

 • Rok 2013 (za publikaci v r. 2012)

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Soubor prací věnovaných chronické lymfocytární leukemii

 

 • Rok 2012 (za publikaci v r. 2011)

MUDr. Tomáš Büchler, PH.D., Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Práce věnující se problematice detekce druhých nádorů u dispenzarizovaných pacientů po léčbě testikulárního nádoru

 

 • Rok 2011 (za publikaci v r. 2010)

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., Anatomický ústav a Dermatovenerolog. klinika 1. LF UK

Soubor prací věnujících se problematice významu nádorově asociovaných fibroblastů

 

 • Rok 2010 (za publikace v r. 2009)

doc. ing. Emil Pollert, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Soubor prací věnovaných vývoji nových látek pro terapeutickou onkologickou metodu, magnetickou fluidní hypertermii

 

 • Rok 2009 ( za publikace v r. 2008 )

As. MUDr. René Vobořil, Ph.D., Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

Soubor publikací věnovaných asociaci nukleárního faktoru kappa B s mírou progrese karcinomu rekta před a po radioterapii

 

 • Rok 2008 (za publikace v r. 2007)

RNDr. Vojtěch Adam, Mendelova zeměd. a lesnická universita v Brně

Soubor publikací a přednášek o konstrukci a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v experimentální onkologii a medicíně

 

 • Rok 2007 (za publikace v r. 2006)

MUDr. Lukáš Smolej, odd. klin. hematologie II.inter. klin. LF UK a FN HK

Soubor prací studujících nové prognostické faktory a jejich využitelnost k časné optimální terapie u chronické lymfocytární leukemie

As. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Onkologická klin. VFN a 1.LF UK v Praze

Rozsáhlá analýza vhodnosti Gailova modelu pro stanovení rizika kancerogenity u žen
(Breast Cancer Research and Treatment 2006 Jan. 95(1):29-35)

 

 • Rok 2006 (za publikaci v roce 2005)

RNDr. Jan Brábek, PhD. z katedry Fyz. živočichů a vývoj. biologie, Přírodovědecká fakulta UK

Publikace věnované studiu proteinu CAS v zesilování invazity a schopnosti metastazování v buňkách transformovaných onkoproteinem Src.

 

 • Rok 2005 – Cena přejmenována na Cena LPR (za publikaci v roce 2004):
  MUDr. Jan Zuna, PhD., Odd. dětské hematologie
  a onkologie 2.LF Praha, Institute of Cancer Research London.

Deletion Analysis Support a novel view of Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Clin Cancer

 

 • Rok 2004 (za publikace v roce 2003) :
  RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD., Masarykův onkol.ústav,
  odd exper.onkol.Brno
  Soubor prací s onkogenetickou tématikou

 

 • Rok 2003 (za publikace v roce 2002) :
  MUDr. Romana Mikyšková, Ústav molekul.genetiky AV ČR Praha 6
  Imunochemoterapie experimentálních nádorů vyvolaných HPV 16

 

 • Rok 2002 (za publikace v roce 2001) :
  RNDr. Michal Šmahel, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2
  Soubor prací s tematikou genové imunoterapie nádorů

 

 • Rok 2001 (za publikace v roce 2000) :
  RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav,
  oddělení exp. onkol. Brno

Soubor prací na onkogenetické téma

 

 • Rok 2000 (za publikace v roce 1999) :
  Mgr. Václav Brázda, Ph.D.,Biofyzik. ústav AV ČR Brno
  Soubor prací o proteinu p 53